Kraft with honey
Lebna falafel
Mashaltet - Kraft nuttela
Mashaltet - Kraft with olives
Sojouk with cheese mozrella
Kashkawan
Chicken
Meat Shamiat
Foul